Inntaksreglement

Inntaksreglement for Torvikbukt skule 

Revidert 25.09.2023

§ 1 Generelt om inntak 
Torvikbukt skule har hele landet som inntaksområde. Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak til tilsvarende offentlig skole, jf. privatskoleloven § 3-1. Rektor foretar inntak i tråd med reglementet.  
§ 2 Søknadsfrist 
Søknadsfrist er 1. mars for skolestart påfølgende skoleår.   
§ 3 Grense for inntak 
Skolestyret har fastsatt kapasitetsgrensene ut fra areal i klasserom og muligheten for variasjon i læringsaktiviteter i rommet i tråd med Kunnskapsløftet 2020 (Udir.no). For skoleåret 2023-2024 er kapasiteten: 
1.-2. trinn 18 elever
3.-4. trinn 18 elever
5.-7. trinn 22 elever
§ 4 Prioriteringer ved inntak 
Når det er flere søkere enn det skolen har kapasitet til å ta inn, jfr § 3 ovenfor, skal elever tas inn etter følgende prioriteringer: 
a) Barn av ansatte ved skolen
b) Søkere som har søsken ved skolen
c) Søkere med boligadresse i tidligere Torvikbukt skolekrets
d) Søkere med nærmest geografisk avstand etter offentlig veg til skolen. 
Dersom det innenfor én og samme prioriteringsgruppe er flere søkere enn det skolen har kapasitet til å ta inn, avgjøres inntaket ved loddtrekning. 
§ 5 Venteliste 
Når det ved søknadsfristens utløp er flere søkere enn det skolen har kapasitet til å ta inn, vil de elevene som ikke får plass, bli satt på venteliste i prioritert rekkefølge, som i § 4.   
§ 6 Inntak etter søknadsfristens utløp 
Dersom skolen har kapasitet, vil elever som søker etter søknadsfristens utløp, bli tatt inn etter prioriteringsreglene i §4.   
§ 7 Særskilt kvote 
Barn av ansatte ved skolen, tas inn gjennom hele skoleåret, så lenge det ikke overskrider grensen for godkjent elevtall. 
§ 8 Klagerett 
Den som har mottatt svar på søknad om inntak, kan klage på vedtaket etter forvaltningslovens kap. VI, om klage på enkeltvedtak. Klagen sendes til skolen. 

Vedtatt av skolestyret 25.09.2023