Våre satsingsområder

Våre satsingsområder

Se og følge opp hver elev

Med våre 50 elever på 1.–7. trinn og 12 voksne, er vi en liten skole. Her får barna raskt oversikt over klassen, skolebygget og skolemiljøet. Elevene er delt inn i 3 grupper, der 1./2.trinn er sammen, 3./4. er sammen og 5.–7. trinn er en gruppe. De er sammen i disse gruppene i samfunnsfag, naturfag, musikk, fysisk aktivitet, kunst & håndverk, kroppsøving og svømming. De har også noen timer i norsk og matematikk i disse gruppene, men har flest timer på eget trinn i norsk, matte og engelsk.  På hvert trinn er de 4–11 elever i inneværende skoleår, og i de sammenslåtte gruppene 11–25 elever.

Vi har de beste forutsetninger for å kunne se hver elev, og jobbe for et trygt og godt læringsmiljø ved vår skole. Lærere og assistenter har tid til å se, støtte og veilede hver elev i alle undervisningstimer.

Tilpasset undervisning er viktig for oss, og alle elevene skal oppleve at de får tilpassa utfordringer i skolearbeid og lekser for mestring og læring.

Kontakt faglærer

Kompetanse for kvalitet

Skolen har vektlagt kompetanse for kvalitet i undervisning. Vi har satset på videreutdanning av lærere, for oppdatert fagkunnskap og innsikt i nyeste forskning på undervisning og læringsmetoder i matematikk, norsk, engelsk, naturfag og programmering.

Gruppene har sin kontaktlærer, men i tillegg ulike faglærere for å gi elevene de dyktigste lærerne i fag. Slik blir også lærerne kjent med flere elever gjennom undervisning. Når vi blir kjent med elevene både i undervisning og i miljøet, kan vi lettere kommunisere og sammen støtte og tilrettelegge for hver elev. Resultatene fra Nasjonale prøver viser også at vi lykkes veldig godt i vårt arbeid med faglig opplæring.

Trygt og godt miljø

Elever og voksne opplever et stabilt trygt og godt miljø ved vår skole. Vi jobber kontinuerlig med forebyggende arbeid knyttet til elevmiljø, og vi følger raskt opp saker som vi opplever, som elever selv sier ifra om eller foreldre tar kontakt med oss om.  Vi er opptatt av anerkjennende kommunikasjon, der voksne følger godt med, lytter til elevene og viser omsorg og gir veiledning. Vi er opptatt av god dialog med foresatte, og de er våre viktigste samarbeidspartnere for at elevene skal ha det beste mulig og utvikle seg.  Vi har kapasitet til tett dialog med foresatte.

Elevene i 5.–7. trinn deltar i Elevundersøkelsen hvert år, og resultatene viser år etter år at elevene trives og har det fint sosialt.